hits

Den norske islamisten

kommentarer

Den kjente, norske islamisten, Ubaydullah Hussain, er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ni år, som en følge av rekrutteringsvirksomhet for terrororganisasjonen, IS. Retten fant at Hussain har utnyttet sårbare og søkende, unge menn, og sendt flere av dem til krigshandlinger i Syria.


Ubaydullah Hussain. Foto: Heiko Junge/ NTB scanpix/ TT kid
 

Tilrettelegger for terrorisme

Det er ingen tvil om at Hussain har fungert som en tilrettelegger for unge mennesker som har ytret ønske om å slutte seg til IS i Syria. Han har skaffet billetter, telefoner, utstyr og reiseruter til krigskåte fremmedkrigere, som har vært villig til å gå til væpnet kamp for det såkalte kalifatet.

I tillegg skal han ha vært behjelpelig med å sende inn meldekort til NAV, slik at jihadistene har fått sine månedlige utbetalinger fra denne statlige pengebingen. NAV har de siste årene vist seg å være en nyttig sponsor for norske islamister, ikke minst for Ubaydullah Hussain selv. Allerede den tiden han var i lønnet arbeid, var drømmen der om at han en dag skulle få være islamist på heltid. Som vi alle vet, gikk drømmen i oppfyllelse, og Hussain har siden fått utbetalt en anselig sum penger hver måned.

Islamist på heltid

Han har med andre ord blitt godt ivaretatt av det norske samfunnet. Siden han har sluppet å arbeide, har han fått rikelig med anledning til å spre hatytringer mot norske verdier, vestlig demokrati og universelle menneskerettigheter. Og han har fått nok tid til å hjelpe unge mennesker som har villet reise til Syria for der å kjempe for Den islamske staten (IS).

Døden er ingenting å være redd for, heter det for øvrig i den islamofascistiske forkynnelsen til Profetens Ummah. Livet på Jorden er bare en test; det virkelige livet starter den dagen man dør. Dør man som martyr, kommer man dessuten direkte til Paradis.


IS marsjerer

Selv har ikke Ubdaydullah Hussain reist til Syria. Martyrdøden er kanskje ikke noe for ham. Av helsemessige årsaker har han funnet det mest hensiktsmessig å føre kampen for kalifatet på en annen arena. Hussains arena har blitt fredelige Norge.

Han har hatt mange funksjoner

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at Hussain har hatt mange roller og funksjoner i prosessen med å rekruttere unge mennesker til IS. I domsslutningen heter det: "Slik retten ser det, er Hussains virke som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/ eller portåpner og sendebud, avhengig av hvem som reiste.(...) "

Retten mener altså at han - uten tvil -  har vært en praktisk tilrettelegger for potensielle jihadister. Retten mener han også har hatt rollen som mentor for noen av dem som reiste til Syria. Med mentor menes i denne forbindelse en person som fungerer som veileder og læremester for personer som er i en religiøs radikaliseringsprosess.

Mentorens rolle

Mentoren får således en helt sentral rolle i utformingen av personens livssyn, tankegang og religiøse uttrykksformer. Ja, mentoren gis anledning til å prege personens fremtidige identitet. For å kunne gå inn i rollen som mentor, fordrer det at man har betydelige kunnskaper om islam, og i tillegg bør man kunne presentere seg som en religiøs/ politisk autoritet.

Hussain er i det norske islamistiske miljøet kjent som en person som har store kunnskaper om islam, blant annet skal han kunne hele Koranen utenat. Han har dessuten vært en profilert talsmann for Profetens Ummah i flere år, og nyter av den grunn en viss kjendisstatus. Om dette er tilstrekkelig til å kunne ikle seg rollen som mentor, er likevel usikkert.

Det store forbildet

Hussains store forbilde er sannsynligvis Anjem Choudary, briten som kanskje har påvirket mer enn ett hundre muslimer i ekstremistisk retning. Fra i utgangspunktet å ha vært ordinære muslimer, har de gjennom kontakten med Choudary først blitt radikalisert til islamister, deretter til terrorister. Choudary må være mentoren med stor M. Ingen over, ingen ved siden av. Det kan virke som om Ubaydullah Hussain har gjort sitt beste for å likne på sin læremester.


Anjem Choudary
 

Jeg har i tidligere innlegg fremsatt hypotesen om at en radikaliseringsprosess vil ha større sjanse for å lykkes dersom en mentor er inne i bildet. Dette fordi det vil utvikles en psykologisk avhengighet mellom mentoren og "eleven".

Den psykologiske avhengigheten

En erfaren mentor vil arbeide målbevisst for at en slik avhengighet skal oppstå, fordi det da vil være enklere å overkjøre det som måtte finnes i eleven av innebygd skepsis mot absolutte dogmer. Nøkkelen til å skulle lykkes med dette, ligger i de psykologiske mekanismer som igangsettes når elevens narsissistiske sårbarhet avdekkes.

Behovet for speiling åpenbarer seg; det å bli sett, bli lyttet til, bli tatt på alvor. Behovet for idealisering melder seg; det å kunne beundre, idealisere og føle seg ivaretatt av en voksenperson. Når disse behovene dekkes av en rutinert mentor, vil den psykologiske avhengigheten før eller siden oppstå, og det kan bli mulig å manipulere eleven i mange forskjellige retninger. Også i retning terrorisme.

Choudarys disipler

Anjem Choudary kjenner sannsynligvis disse psykologiske mekanismene bedre enn de fleste, og derfor har så mange av de unge mennene som har oppsøkt ham, blitt formet til radikaliserte islamister eller dedikerte terrorister. Som de to mennene som i 2013 uten forvarsel hogg i hjel soldaten, Lee Rigby, på åpen gate i London. Begge bødlene hadde vært Choudarys disipler.


Lee Rigby
 

En god støttespiller

Kanskje kan det være vanskelig å avgjøre om Ubaydullah Hussain virkelig har hatt rollen som mentor for de som har reist ut. At han uansett har vært en viktig, moralsk støttespiller, er det vel ikke så mye å lure på. Når tvilen har meldt seg hos den unge jihadisten som har pakket kofferten. Når lysten til å reise kanskje har blitt forstyrret av redselen for å dø. Godt da å ha i bakhånd en venn, en pådriver, en religiøs veileder. En som kan trøste og gi nytt mot: Ikke vær redd, du har Allah på din side. Eller: Skulle du dø, vil du være sikret plass i Paradis.

Fengselsstraff?

Ganske nylig lyktes mann for første gang med å få dømt Anjem Choudary til fengsel i England. Egentlig ganske utrolig at dette ikke har vært mulig før nå, med tanke på hans årelange hatkampanjer mot det demokratiske og sekulære Storbritannia. Nå har også Hussain blitt dømt til fengselsstraff. Retten mener faktisk at han hans arbeid for IS må straffes med fengsel i ni år.

Det skal koste å være IS sin budbringer i Norge.